2022

Anna Nilsskog

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Presentation av Anna Nilsskog

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt namn är Anna och jag är utbildad gymnasielärare. Jag undervisar i Naturkunskap på Barn och fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Utmaningen i mina kurser är att få eleverna intresserade av ämnet samt en känsla av att det kunskapsutbyte vi delar känns användbart och meningsfullt. De digitala verktygen gör det möjligt för eleverna att skapa produkter som de kan använda när de genomför sin praktik (APL) eller när de påbörjar sina arbetsliv som barnskötare. Jag kan också hela tiden följa elevernas process och stötta när det behövs. Vi arbetar med att skapa en elektronisk bok inom genetik, vetenskapligt reportage med inriktning mot hälsa och livsstil, inspelade pedagogiska laborationer med inriktning mot förskola mm.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Coronapandemin har ställt höga krav på både oss lärare och elever. Vi behövde hitta tydliga instruktioner och sätt att kommunicera på, utan att lärandet hamnade på sidan av. Jag tycker att eleverna gjort det fantastiskt bra. Jag kommer att fortsätta använda digitala kanaler, instruktionsfilmer och verktyg för att tydligare möta elevernas behov och på så sätt motivera eleverna i sitt lärande.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På vår skola finns en fantastisk bred kompetens, vi har dessutom en kultur där vi delar med oss av pedagogiskt material och strategier. Vi har också förmånen att ha en IT-pedagog (Niclas Lind) som alltid ser möjligheter oavsett vilken idé man som lärare presenterar. Det leder till positiva och lärorika samarbeten, vilket gör mig som pedagog mer trygg och villig att utmana mig själv inom det digitala området.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag tycker om digitala verktyg som Classroom, Canva och Mobile Stories. Sedan använder jag i samarbetet med IT-pedagog flera verktyg vid exempelvis inspelningar av podcast, skapandet av elektronisk bok mm. Det bästa med dessa verktyg är att eleverna känner sig stolta över den färdiga produkt som de skapat. Den kan visas hemma, tas med till framtida arbeten. På så sätt blir kunskapen levande och förhoppningsvis lärandet meningsfullt.

Anna-Karin Gustrin

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Anna-Karin Gustrin

Nominerad tillammans med Emma Forsberg och Greger Ravik

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är utbildad lärare mot de tidigare åren i grundskolan. Just nu arbetar jag i en årskurs 2 där jag undervisar i alla ämnen förutom musik, idrott och slöjd. Utöver det har jag även ett uppdrag som digistödjare som innebär att jag, förutom att finnas tillgänglig för kollegor i form av stöd kring IKT-frågor i det pedagogiska arbetet, även leder digifortbildningar på skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Digitala verktyg är en naturlig del av mina elevers vardag där de får lära sig att hantera och använda dem. Dessutom får eleverna också möta viktiga frågor som exempelvis barns utsatthet på nätet och källkritik.

– Jag försöker att anpassa mycket av min undervisning på gruppnivå för att på så sätt nå så många elever som möjligt. Detta genom exempelvis en tydlig struktur, varierad undervisning, öppna uppgifter där eleverna kan utmanas på olika nivåer samt användning av olika hjälpmedel och stödstrukturer såsom bildstöd, inlästa texter, talsyntes, dikteringsprogram och time-timer.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Coronapandemin gjorde att jag blev tvingad till att hitta digitala lösningar där det vi arbetade med i skolan även på ett lätt och översiktligt sätt skulle finnas tillgängligt att arbeta med hemifrån för de elever som var frånvarande.

– En annan sak var att genomföra utvecklingssamtal eller möten med kollegor via Meet. Att arbeta mycket via Showbie samt att erbjuda digitala utvecklingssamtal är de sakerna jag tar med mig och som jag kommer fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På skolan ingår jag i en digigrupp vars ansvarsområde är att just att få med hela kollegiet på den digitala resan. Gruppen består av tre lärare, en från varje stadie, och en biträdande rektor. Vi i gruppen ses en gång i veckan där vi utformar fortbildning utifrån de behov som finns på skolan eller som vi som grupp tar upp – och alltid med ett ständigt elevperspektiv. Innehållet kan exempelvis vara allt ifrån grunder i hur iPaden funkar, vår skolplattform, Google miljön, Apple’s egna appar, verktyg och appar för elevstöd, diskussioner om upphovsrätt och källkritik med mera. Fortbildningstillfällena är ofta upplagda i form av workshops där vi i digigruppen finns med som stöd och inspiration.

– Vi är även väldigt noga med att fånga upp nyanställd personal på skolan för att dessa ska känna sig säkra på att använda digitala verktyg i sin egen undervisning tillsammans med sina elever.

– I olika utvärderingar som gjorts bland personalen kan vi se att den allmänna digitala kunskapsnivån har höjts och att de olika fortbildningstillfällen vi hållit i varit ett uppskattat inslag bland våra kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Svår fråga då jag känner att jag inte enbart kan säga just en favorit – att eleverna har tillgång till en varsin iPad gör att det finns så många olika möjligheter. Till exempel arbetar jag mycket med att skapa mallar i Keynote, Pages eller Numbers som jag sedan delar med eleverna som gör det möjligt för dem att både tillgodogöra sig innehållet samt att visa sina kunskaper på olika sätt. Det kan exempelvis röra sig om röstinspelning, skriven text eller rörlig video, både från mitt håll men även från eleverna.

– En annan stor favorit är Showbie där jag kan dela och samla in mina elevers skolarbete samt även ge formativ respons på det de har arbetat med. Jag kan t.ex. dela en bild eller ett PDF-dokument som eleverna sedan kan arbeta med genom att t.ex. lägga till skriven text, röstanteckning och/eller genom att skriva/rita direkt med sitt finger eller en iPad-penna. Ytterligare ett stort plus är att det är möjligt att bjuda in elevernas vårdnadshavare så att de får mer inblick i sina barns lärande.

Anneli Andersson

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Presentation av Anneli Andersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare i Idrott, Psykologi och Mental träning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag varierar undervisningen och låter eleverna testa på olika program, exempelvis Powtoon, Menti, Podcastinspelningar, Canva. Det går att skapa uppgifter/examinationer där eleverna får visa sina kunskaper och färdigheter på olika sätt. Min upplevelse är att ifall eleverna vet (och godkänner) att andra kommer att kunna ta del av deras färdiga produkt så ökar motivationen och viljan att göra det bra.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har upptäckt att det finns stora möjligheter och att utvecklandet av nya arbetsformer hela tiden växer för att göra undervisningen mer varierad, mer tillgänglig och roligare. Jag tänker att det digitala synliggör många lärares arbete och att det blir lättare att dela med sig av sina idéer och arbeten med elever.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi arbetar med att sprida genom engagemang och intresse. Det finns inget tvång men det blir fler och fler som blir nyfikna och vill testa exempelvis lärarledda podcasts, filmer och spelifiering. Vi har imitten.se en plattform där material från såväl elever som personal läggs upp för att inspirera och skapa nya idéer till arbetsformer.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag gillar menti.com, där jag enkelt kan skapa miniundersökningar i klassen kring ett ämne. Det kan vara att eleverna ska skatta sig kring hur mycket de använder sin mobil eller skriva vad de lärt sig på dagens lektion. Svaren skapar sedan visuellt överskådliga bilder (Staplar, procent, moln med pratbubblor med mera) som går att reflektera kring.

Anneli Pollard Töpffer

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje vuxenutbildning

Presentation

Presentation av Anneli Pollard Töpffer

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar med sfi, främst kurs D nu i arbetslag Flexi. Jag började i arbetslaget 2020 precis innan pandemin och var i skolbyggnaden ca 2 månader innan arbetslag Flexi flyttade ut och blev digitalt istället. Jag har jobbat länge med digitalisering på sfi och tycker det är en viktig demokratifråga. I ett så digitaliserat land som Sverige behöver alla få tillgång till digitala verktyg och få rätt kompetens för att kunna använda dem i studier, jobb eller samhället i övrigt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag har startat där eleverna är och jobbat vidare från hjälp med inloggning på digitalt verktyg till användandet av digitalt verktyg för inlärning som t.ex. inlämning av text i lunis eller grupparbete i google docs. Att vi strukturerat och systematiskt arbetat i arbetslaget med digitalisering på alla nivåer innebär att eleverna får många chanser att träna och bli bättre. Det blir inte bara något man testar en lektion utan jobbar med på samma sätt på kurs B,C och D. Ett digitalt arbetssätt är inte så olikt ett traditionellt i fysiskt klassrum. Elever behöver alltid hjälp där de är för att komma dit de ska.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Vi kommer fortsätta jobba digitalt i arbetslaget då vi märkt att elever t.ex. lär sig skriva bättre digitalt, vilket är vad majoriteten av våra elever som jobbar främst behöver träna mycket på. Vi har märkt att elever som jobbar får mer tid att studera och att elever gillar att jobba digitalt om de får hjälp att lära sig verktygen!

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Det har främst varit ett kollegialt samarbete som varit nyckeln. I arbetslaget och utanför har vi som jobbat med digitalisering längre stöttat kollegor. Vi har t.ex. besökt varandras digitala lektioner, skapat instruktionsfilmer eller gjort manualer åt varandra. Om det finns en öppenhet och prestigelöshet  kan man testa, utveckla och fråga varandra. Det är mycket bra att våga bjuda in kollega som observerar så man får andra infallsvinklar

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Google drive, då man behöver samla dokument och göra dem tillgängliga för elever. Vi kan inte ta för givet att de har dator med word.
• Microsoft Teams, då vi behöver ha ett klassrum där vi träffas och har lektioner.
• Liberlunis, då vi behöver en tillgänglig kursbok och ett grundmaterial att utgå ifrån.
• Inläsningstjänst, då vi vill ge eleverna enkel tillgång till skönlitteratur.
•Youtube, då vi vill spela i material och lägga på vår kanal eller visa annat bra färdigt material och lägga på vår playlist.

 

Annelie Wimhed

Öllsjöskolan
Kristianstad

Presentation

Presentation av Annelie Wimhed

Nominerad som en del av Arbetslag 1AB, tillsammans med Pernilla Lundin, Anita Persson och Anette Ekdala

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar i en åk 2 med nära samarbete med min parallellklass. Jag brinner för att se elever utvecklas tillsammans genom lust, glädje och engagemang. Undervisningen bedriver jag helst som tematiskt arbete i ett kollegialt lärande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– All undervisning sker med en digital presentation av mål, struktur och vad som ska genomföras. Den kan även kompletteras med filmer, bilder eller övningar som då är länkade i presentationen. Alla eleverna har egen inloggning till datorerna och även användarnamn resp. lösenord till olika plattformer som vi använder via nätet.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Eleverna har använt Cromebooks för att skapa digitala dokument samt göra övningar digitalt via t ex skolplus. Vi har även delat presentationen som förklarar lektionsinnehållet. Detta har ökat under pandemin eftersom vi såg fler vinster med det digitala då eleverna och vårdnadshavare kunde delta i undervisningen när de var hemma.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har presenterat och delat vårt arbetssätt och undervisning för våra kolleger. Vi har även delakulturen på Google som är tillgänglig för alla på arbetsplatsen. I olika pedagogiska forum diskuterar och visar vi vårt arbetssätt och undervisningsmetoder.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Skolplus använder vi flitigt både i arbete två och två och enskilt för att träna färdighetsträning. Google, AV-media, Classroomscreen, Youtube, Widgit Online mfl. Min favorit är Widgit Online eftersom orden förstärks med bilder. Bilderna kan sedan användas i olika kooperativa övningar för att utveckla elevernas kunskaper.

Annette Ekdala

Öllsjöskolan
Kristianstad

Presentation

Presentation av Annette Ekdala

Nominerad som en del av Arbetslag 1AB, tillsammans med Pernilla LundinAnnelie Wimhed och Anita Persson 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Annette Ekdala och jag har jobbat på Öllsjöskolan som förskollärare i 17 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Varje ny lektion presenteras digitalt på kanonen för hela klassen, både med text och bildstöd.Det blir då tydligt för eleverna vad som ska hända.Vi planerar lektionerna så varierande som möjligt och då har vi stor glädje av våra digitala verktyg och olika webbtjänster.Varje elev har sin egen inloggning på datorn, men tränar ofta två och två.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Vi har haft digitala möten i olika konstellationer och vi har upptäckt fördelar med detta.Det har varit enkelt att hitta tider för möten och vid ett utvecklingssamtal t.ex. så har bägge vårdnadshavarna kunnat närvara lättare, ibland från sitt arbete.När vi inte behöver närvara fysiskt på ett möte för att nå det bästa resultatet, kommer vi att fortsätta med digitala möten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
–Vi har en Delakultur på skolan där alla kan ta del av varandras arbeten via Google Drive.
Skolan ordnar även träffar där vi pedagoger kan föreläsa och berätta,om vårt arbete för våra kollegor.Här får vi möjlighet att höra och ta del av andras arbete på skolan som ger ett gott
och framgångsrikt resultat.Vi tar med oss nya idéer och arbetet i klasserna kan utvecklas.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– När vi finplanerar vårt arbete använder vi oss av bla av AV-Media,Widgit online och Skolplus.Vi lägger in länkar på filmer och uppgifter och använder oss av bildstöd dagligen.
I Skolplus kan vi lätt hitta precisa områden som eleverna behöver träna mer på.Vi använder Skolplus på kanonen inför klassen när vi introducerar något nytt eller tränar tillsammans.

Arbetslag Flexi

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Presentation av Arbetslag Flexi

På bilden ovan syns delar av arbetslaget under ett digitalt möte.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi är ett arbetslag som jobbar med flexibla SFI-studier. Grundtanken har varit att underlätta för elever som arbetar och samtidigt behöver lära sig svenska. Detta arbete skedde i det fysiska klassrummet i skolbyggnaden fram till mars 2020.
Då flyttade vi vår undervisning till digital miljö. Nu har vi våra klassrum i Teams.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi utgår ifrån elevernas nivå och hjälper ovana datoranvändare att träna digitala färdigheter. För att använda digitala verktyg behövs inte bara en digital kompetens utan också en skriftlig sådan. Vi försöker att vara med på elevernas digitala resa från starten – från inloggningen till digitala inlämningen av texter. Elever får undervisning enligt individuella scheman. De kan studera förmiddag, eftermiddag, kväll eller en egen kombination av tider vid oregelbundna arbetstider.

– Under pandemin ville eleverna fortsätta att ha lektioner och var vana vid att ha digitala kontakter med vänner och släktingar runt om i världen. Därför hade alla lätt att använda Skype för att ha lektioner. Nästa steg var att byta ut Skype mot Zoom och därefter mot Teams. Elever och lärare var vana vid arbetssättet och ett byte till ett annat konferensverktyg var ingen stor sak i det skedet. Vissa ovana elever fick vi i början hjälpa på plats utomhus utanför skolan men det har blivit allt färre elever som behöver det.

– Vi hjälper ovana datoranvändare att träna digitala färdigheter genom att visa och gå igenom vår digitala planering.
Den digitala tekniken som vi använder erbjuder även hjälp vid dyslexi och skrivsvårigheter genom kompensatoriska medel. Vi gör exempelvis en uppläst presentation av det vi skriftligt ska jobba med på lektionen. Dokumentet läser vi upp och lägger på Youtube. Den klickbara länken till presentationen lägger vi i den digitala planeringen. På det sättet ger vi alla tillgång till den så att eleverna kan förbereda sig för lektionen i god tid och sin egen takt.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Efter pandemin har vi gått över till digital undervisning på C- och D-nivå helt och hållet. Våra elever på B-nivå har delvis undervisning i skolan och får hjälp med de digitala verktygen. Därefter är de redo att fortsätta i våra digitala klassrum. Vi kommer att fortsätta ha fjärrundervisning med hjälp av Teams då det passar majoriteten av våra arbetande elever bättre.

– Vi har Inläsningstjänst så att eleverna kan läsa en bok på mobilen. Skönlitteratur blir då mer tillgänglig för eleverna.  Vi kommer att fortsätta med Liber Lunis som studiematerial och primär kursbok då den är överskådlig och tillgänglig för lärare och elever.

– För att lätt kunna dela dokument och ha lektionsanteckningar fortsätter vi med Google drive för arbetslaget. På så sätt kan alla elever komma åt anteckningar även om de inte har en dator med Microsoft Word installerat.
På skolan finns Vklass för dokumentation av betyg och känsliga uppgifter så vi fortsätter att använda det för att dokumentera resultat, scheman och överenskommelser där.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Under hela vår digitala resa har vi visat andra lärare hur vi jobbar och bjudit in kollegor till våra lektioner och genomgångar i och om Teams. Vi har gjort instruktionsfilmer och inspirerat i olika sammanhang. Med detta vill vi visa att digitaliseringen inte är ett självändamål. Vi har systematiskt använt, utvärderat och förfinat ett arbetssätt som vi driver och utvecklar vidare. Just det digitala upplägget ger större fördelar för så väl våra elever som personal vilket vi gärna visar för andra.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– ILT, YouTube, Lunis, SFI-podden, Teams, Googledrive, UR…

Exempel på vårt digitala arbetssätt:
* I Teams delar läraren skärm med Lunis och visar läxan som eleverna har och går igenom instruktioner och gör några övningsexempel tillsammans.
* Vid en genomgång av en text i googledokument delar läraren skärm i Teams och visar dokumentet för  eleverna. Läraren lägger ut länk till dokumentet i chatten.
* Eleverna har ibland gruppskrivande i Teams då de sitter i breakout rooms och får ett googledokument med skrivrättigheter för att skriva en text tillsammans.
* Materialet från UR, SFI-podden och YouTube använder vi både på lektionerna och som läxa
* Ur ILT-biblioteket plockar vi fram böcker som elever får läsa. Vi använder både vårt eget och ILTs övningsmaterial och ger eleverna som läsförståelsetest.

Lärarnas individuella presentationer: 

Anneli Pollard Töpffer
Birgitta Hjerpe
Ekram Khalaf
Eveline Samuelsson
Katharina Hagerf
Khatuna Kakuria
Lisa Bernpaintner
Lena Bergman-Holm
Santa Meshi Kontio
Tatiana Zotova
Ulrika Vallén

Axel Jacobsson

Team Maker Tour
Tekniska museet

Presentation

Presentation av Axel Jacobsson

Nominerad som en del av pedagogteamet Maker Tour på Tekniska Museet

Vem är du och vad jobbar du med?
– Pedagog på Maker Tour

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
0-2 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag är museipedagog på Tekniska museet och jobbar primärt med projektet Maker Tour där vi reser ut till skolor i särskilt utsatta områden och undervisar i programmering, teknik och innovationstänkande. Utöver detta så driver jag tävlingen First Lego League på tekniska som är världens största teknik- och vetenskapstävling för barn och ungdomar från årskurs 4 till 9.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin blev all vår undervisning digital och lärdomen är att man lätt kan nå ut till fler med digitala verktyg.

Hur arbetar ni på museet för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Museet arbetar kontinuerligt med det digitala för att just ligga i framkant och för att kunna vara en förebild ute i skolan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi arbetar med blockprogrammering i Micro:bit, Lego spike, Scratch med mera för att vid mer avancerad programmering gå över till pyton. Micro:bit är en favorit då det är ett perfekt verktyg till att lära sig teknik och programmering parallellt. Kunskap som är nödvändig för alla i dagens digitala samhälle.