2018

Hanna Forsberg

Viktor Rydberg Gymnasium
Danderyd

Presentation

Presentation av Hanna Forsberg

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en nyfiken gymnasielektor i kemi och biologi, samt projektledare och lärarröst i arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, med inriktning digital kompetens.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Både lärare och elever blir utrustade med verktyg som gör att man kan variera och fördjupa undervisningen, och än mer arbeta utifrån forskning om lärande. Själva användandet av digitala verktyg i undervisningen ökar även elevernas digitala kompetens, vilket de har användning för i kommande yrkes- och privatliv.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Framför allt hjälper det digitala stödet mig att visualisera, strukturera och sätta ramar för undervisningen. I och med detta blir jag en tydligare ledare och får mer tid med varje elev. Olika typer av digitala responssystem gör även att jag kan arbeta mer formativt, och nå varje elev på ett mer systematiskt vis.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning kommer att utvecklas då digitaliseringen genomsyrar hela skolväsendet; eleverna blir ytterligare förtrogna med verktygen och jag kan fortsätta att undersöka och lära mig nya arbetsmetoder av andra. Skolövergripande system möjliggör även analyser av data som gör att jag kan arbeta mer proaktivt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag vill lyfta tjänster, läromedel och plattformar som är interoperabla, det vill säga att de kan integreras och kommunicera data mellan varandra i ett gemensamt gränssnitt. Det ökar användbarheten och minskar administrationen, så att mer fokus kan läggas på undervisning och lärandeprocesser.

Hanna Wännström

Lövängens förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Hanna Wännström

Nominerad tillsammans med Sandra Sandvik

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Hanna Wännström och Sandra Sandvik) är förskollärare och jobbar på Lövängens förskola i Västerås.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att vi har använt IT för att ställa frågor till barnen, som i sin tur väckt deras intresse för att söka ny kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det har gett en annan dimension i vårt projekt och även möjliggjort att hela förskolan har blivit engagerad.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har redan påbörjat arbetet med att den digitala kompetensen ska finnas med i verksamheten, nu får fortsätta vårt arbete framåt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Cloud qr och instagram @drippochdropp

Helén Sveningsson

Ölmestadskolan
Gislaved

Presentation

Presentation av Helén Sveningsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är so-lärare, sedan 24 år, med behörighet att undervisa från åk 4-9. Sedan fyra år tillbaka är jag också Förstelärare. Jag arbetar på en F-9 skola, där jag undervisar på högstadiet. Jag är även Lärspridare, vilket innebär att jag försöker sprida kunskaper kring digitala verktyg bland mina kollegor på skolan och i kommunen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligheterna till individualisering och inkludering ökar i och med digitala verktyg. Ger oss tillgång till inlästa läromedel, eleverna kan hjälpas åt genom att samarbeta online genom olika verktyg och vi kan ta reda på allt på ett kort ögonblick. Med ett inkluderande arbetssätt ökar motivationen hos eleverna.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det känns nästan omöjligt för mig att undervisa utan digitala verktyg, de gör min undervisning tydlig för elever och vårdnadshavare. Vi arbetar, för det mesta, i ett klassrum men med hjälp av digitala verktyg kan vi enkelt ta oss ut i världen och får teori och verklighet att hänga ihop. Tänker alltid hur jag kan få med it och digitala verktyg i undervisningen, för att locka till lärande och kunskap.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Påverkar inte min undervisning något nämnvärt eftersom jag använt digitala resurser långt innan. Men bra för eleverna att det står där, så att alla tvingas att få med det i undervisningen, för elevernas framtids skull.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har egentligen ingen favoritapp, men webbtjänster/appar jag använder är Seterra, Kahoot, Mentimeter, Worldometer, Google classroom, Youtube, Google earth, Creaza mm. Kahoot är en av elevernas favorit, där får man med tävlingsmomentet vilket lockar många.

IKT-nätverket för förskolan

i Södertälje kommun

Presentation

Presentation av IKT-nätverket för förskolan

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun. Fyra av dessa är därutöver personligt nominerade.

Deltagarna i nätverket:

Åsa Nilsson, ateljerista, Rösberga förskolecenter

Rebecca Backholm, utvecklingsledare, Tveta förskoleområde

Jessica Nilsson, barnskötare, Ljungbackens förskola, Järna förskoleområde

Lise-Lotte Rådbjer, biträdande förskolechef, Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde

Aboud Zazi, utvecklingsledare, Odalens förskola, Ronna förskoleområde

Josefin Anero, barnskötare, Hästhovens förskola, Östertälje förskoleområde

Rahsa Ghazal, förskollärare, Lina förskola, Lina – Enhörna förskoleområde

Ellinor Hallerström, förskollärare, Vattentornets förskola, Centrums förskoleområde

Mikaela Hynninen, barnskötare, Gullpudransförskola, Mariekäll – Saltskog förskoleområde

Karin Cederblad, förskollärare, Viksbergs förskola, Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde

Emma Larsson, barnskötare, Mölnbo förskola, Vårdinge förskoleområde

Susanne Ivarsson, förskollärare, Hölö förskola, Hölö – Mörkö förskoleområde

Tina Langevik, pedagogista, Resurscentrum – hälsa och lärande

Janna Malmgren

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Janna Malmgren

Vem är du och vad jobbar du med?
–  En kunskapstörstande och vetgirig mattenörd med eld i baken. För tillfället är föräldraledig från arbetet med att undervisa mellanstadiet i matematik och NO samt arbetet i skolans digitala utvecklingsgrupp.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 De kan direkt få direkt feedback på sina tankar. De har lättare att redigera och revidera sina uppgifter. Roligare för dem att nöta det som behöver mötas med hjälp av spel än traditionellt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Mycket! De förenklar otroligt för mig i mitt dagliga arbete, speciellt de verktyg där jag får snabb överblick och sammanställning över elevernas kunskaper. Att även snabbt kunna dra ner en sammanställning över elevernas resultat på prov och kunskapskontroller istället för att manuellt föra in är toppen för mig. I klassrummet får jag en helt annan dialog med eleverna när vi använder fråga/svar verktyg där jag kan se alla elevers tankar. Att dela material med vårdnadshavare är också så mycket smidigare och underlättar för mig i planeringen och är en vinst vad gäller tidsaspekten!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte så mycket tror jag då jag alltid tyckt att den digitala biten ska vara med. Men självklart så måste man ju nu förhålla sig till styrdokumenten på ett annat sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Padlet! Via padlet kan jag dela material med eleverna och VH, använda som samarbetsyta, eleverna kan ladda upp arbeten m.m. Jag använder den även som planeringsyta för de flesta av mina arbetsområden och samlar länkar och arbetsuppgifter där! (Andra favoriter är Quizlet och Padlet!) www.padlet.com/jannasklassrum

Ingela Sandberg

Åledsskolan
Halmstad

Presentation

Presentation av Ingela Sandberg

Nominerad tillsammans med Monika Helgesson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi heter Ingela Sandberg och Monika Helgesson och arbetar båda på Åledsskolan i Halmstad kommun. Ingela är förstelärare, specialpedagog och Matematikutvecklare i kommunen. Monika är förstelärare och klasslärare. Tillsammans har vi under många år utvecklat vår matematikundervisning, från den tysta matematiken till en undervisning där kommunikation och förståelse står i centrum. Vi brinner för att väcka lust och nyfikenhet och arbetar utifrån olika ramberättelser där eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för bl.a. programmering utifrån konkreta situationer. Via ramberättelsen skapas en röd tråd där innehållet utgår ifrån en elevnära kontext, där leken vävs in på ett naturligt sätt. I vår undervisning får eleverna lära sig att tänka och arbeta på ett sätt som en dator förstår. Arbetssättet vi har utvecklat tillsammans med våra elever har mynnat ut i en lärarhandledning med tillhörande elevuppdrag; Robot City, grundläggande programmering i matematik för åk 1-3, som ges ut av Natur och kultur.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser att elevernas lärande utvecklas i arbetet med IT. Elevernas lust att konstruera och lösa problem, felsöka, förändra och förbättra ökar avsevärt. De får tillfälle att reflektera, jämföra och värdera valda metoder och resultat. De ser snabbt resultatet av sina ansträngningar och gör tidsvinster i användandet av digitala hjälpmedel. Eleverna får en förståelse för att de själva kan styra en process genom exakta kommandon/instruktioner. De får även syn på hur de kan generalisera och överföra problemlösningsprocessen till andra typer av problem.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som lärare utvecklas vi ständigt då vi behöver uppdatera oss i de digitala möjligheter som ideligen marknadsförs. I arbetet med digitala verktyg blir vår egen upplevelse av undervisningen mer lustfylld. Vi möter elever som visar en ökad uthållighet för att lösa problem. Undervisningen effektiviseras av att vi genom It ständigt kan möta hela världen i vårt klassrum, där vi också kan utveckla ett gemensamt ”kodspråk”.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har arbetat med IT i flera år och ser det som en vinst att digitaliseringen kommer att väga tyngre i planering av undervisningen i alla ämnen. Det känns helt naturligt och blir en nödvändighet för att möta samhällsutvecklingen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder gärna IT-tävlingen ”Bebras.se” då de erbjuder varierade övningar där barn och unga på ett lekfullt sätt får bekanta sig med programmering , logiskt tänkande och problemlösning.

Jenny Bernhardsson

Lillekärrskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Jenny Bernhardsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som lärare samt IKT pedagog på Lillekärrskolan. Jag försöker föregå med ett gott exempel där jag kontinuerligt använder mig av digitala verktyg i min undervisning och inspirerar både elever och pedagoger.

Jag handleder och inspirerar pedagogerna i min skola genom inspirationsträffar, workshops, bokade lektioner eller drop-ins där pedagogen får leda. Jag har även byggt en IKT hemsida genom Google sites där jag delar med mig och har lagt upp tips och lektionshandledningar inom MIK/IKT, källkritik, upphovsrätt, creative commons, fake news, filterbubblan, hur man kan skriva digitala texter, vad digital kompetens innebär, färdiga digitala mallar jag skapat inför utvecklingssamtal, programmeringslektioner, Google appar och hur man kan arbeta med dem, app-tips, QR koder och mycker mer.

Jag delar, förutom i min skola, men mig i min stad där jag ingår i ett nätvärk för IKT pedagoger men sitter även med i grupp på Center för skolutveckling där vi arbetar med programmering i matematik. Här brukar jag även ställa upp och prata på torghandel, kodkvällar m.m. (https://sites.google.com/skola.goteborg.se/programmering-i-matematik/startsida).

Jag har även en blogg som heter ”jennykodar” (www.jennykodar.se) där jag delar med mig nationellt om mina erfarenheter och ger tips om hur man man arbeta med programmering i skolan. Jag skriver ofta lärarhandledningar för olika lektionsplaneringar som andra lärare runt om i landet, kan ta del av. Jag älskar att dela med mig och hjälpa andra, detta är en extremt stor hjälp för många. Jag har också en blogg via Pedagog Göteborg som heter Digitala klassen (https://pedagog.goteborg.se/digitala-klassen/). Här delar jag med mig om olika erfarenheter jag har av att arbeta digitalt på olika sätt i klassrummet. Förra året drev jag även en blogg tillsammans med mina elever i årskurs 3 som vi kallade Superkodarna (http://superkodarna.se/). Jag talar/föreläser och håller workshops lite då och då när jag blir ombedd.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
–  2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligeheterna anser jag blir oändliga med hjälp av digitala hjälpmedel. Det finns extra stöd via sidor, extra anpassade appar och tillägg som ger den stöttning vissa elever behöver för att få samma förutsättningar som andra elever. För övrigt finns det så många sätt nu att lyfta undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel och verktyg. Hela världen finns tillgängligt i vårt internet och det är vårt uppdrag och ansvar att lära eleverna hantera det. Med hjälp av tjänster som till exempel Google drive, docs och classroom kan alla elever delta även om de inte kan närvara i skolan.

Även att göra undervisningen så varierande som möjligt med hjälp av IT har varit bra för eleverna, när vi skriver har vi också skrivit digitala böcker genom att använda tex Book creator, NE författa eller google docs. För mig är google docs oslagbar. Bara att kunna skriva och dela med sig med andra och att läraren i realtid kan följa med i processen är bra men hela kommentar-respons funktionen har varit revolutionerande. Att kunna följa eleven, ge respons och få tillbaka respons har varit väldigt bra för elevens lärande.

Tycker det har gett elevinflytande och individanpassning en helt ny mening. För övrigt har mina elever älskat att tillverka filmer, använda Green screen, programmera och animera etc för att utvidga lektionerna och deras erfarenheter och lärande. Vi håller oss i tiden och de lär sig tex om kod m.m oc vad det innebär för dem i vårt samhälle. Många delar utgör att elevernas lärande förnyas av IT, mycket av det jag tagit upp samt ett annat bra exemel är att jag digitaliserade våra utvecklingssamtal och har bara fått positiv respons från både elever och föräldrar. Jag gjorde en mall via Keynote som sedan varje elev skapade och gjorde sin egen. Här fick de verkligen arbeta med just sig själv och sina mål.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De har varit banbrytande för mig och har gjort mig till en bättre lärare idag. Att kunna ha fler tillvägagångsätt och kunna se till varje enskilt barn har varit väldigt märkbart sedan jag började använda digitala verktyg.

Jag kan individanpassa på ett annat sätt, göra den ordinarie undervisningen så mycket mer spännande och få med mig fler elever, kunnat ge mer stöd och hjälp åt de som behöver, kunnat lära dem och programmering och kod, kunna arbeta och använda alla våra sinnen och samtidigt kunna spara ner allt deras arbete. Kunna öppna och leta upp något äldre och kunna utvärdera det de gör på ett annat sätt. Jag kan lägga till äkta ljud/tal/språk till tex engelskalektionerna, digitala berättelser i olika ämnen, se kroppens insida i NO med hjälp av en app, kunna göra digitala ritningar i tekniken, kunna rita och skapa häftiga bilder i bilden, använda google earth i geografin elelr leta upp något i en annan del av världen att se och erfara. Dessa verktyg är spännande, roliga, lärorika, smarta, oändliga och livsomväldande för många och allt detta påverkar mig i min läraroll.


Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det påverkar den positivt. Jag känner att jag fått med mig andra pedagoger, ledning och föräldrar då detta nu är ett faktum. Det känns väldigt bra att detta finns nedskrivet och att jag som lärare kan hänvisa och vända mig till dessa skrivningar för att hämta information och stöttning. Min undervisning har påverkats stort av digitaliseringen och för mig har det varit posivit. Jag är väldigt glad, posivit och försöker inspirera så jag tänker att detta även har smittat andra i min omgivning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det får nog bli Google. Först google docs för att kunna ha den elev-lärar respons som fins tillgänglig där. Där kan vi individanpassa och ge respons på ett väldigt bra och enkelt sätt som ökar elevens delaktighet samt medvetenhet. Men även de andra google apparna såsom drive, classroom och presentation är värda att nämna. De är alla synkade, sparar automatiskt (vilket är guld med barn) och är väl utformade och pedagogiskt uppbyggda program som de alltid kan komma åt. Annars får jag nog med nämna appen Lightbot då både jag och mina elever älskar att programmera!

Jessica Nilsson

Järna förskolor
Södertälje

Presentation

Presentation av Jessica Nilsson

Även nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en engagerad pedagog som arbetar som barnskötare och Ikt pedagog i Järna förskolor. Att utforma miljöer så att barnens utforskande och lärande kommer i fokus är frågor som jag brinner för.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens undersökande och utforskande. Barnen får tillgång till fler utrycksformer och med detta fler verktyg för lärande. Det är lättare för barnen att se och reflektera kring sin lek och sina lärprocesser.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att utveckla mitt arbete, de gör mitt arbete effektivare och mer fördjupat. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter. Exempelvis göra barnen medvetna om hur film kommer till, hur fungerar greenscreen? Att skapa och använda fantasin. Göra barnen medvetna om teknik och varför det är viktigt för barn att känna till det.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
–  Vi använder digitala verktyg inom alla områden på förskolan. Det är positivt att vi skapar en likvärdighet, att det är allas uppdrag att undervisningen ska innehålla digitalisering och digital kompetens och att alla som arbetar inom förskolan ska ha digital kompetens.

 

Jimmie Nordberg

Lucksta skola
Stockholm

Presentation

Presentation av Jimmie Nordberg

Vem är du och vad jobbar du med?
 Förstelärare i pedagogiskt IT-arbete, arbetar på en f-6 skola med fokus på 4-6 inom svenska, matematik och NO. Har arbetat hårt för att utveckla skolan lärare och elever att komma igång med digitala arbetetet under några år och fick under 2018 till att eleverna i 4-6 har varsin chromebook efter att kommunen gått med i G Suite. Den klass jag arbetat med som gick ur årskurs 6 i fjol har varit pilotskola i Sundsvalls kommun.

– Jag tillsammans med Peter Blomqvist Stöde Skola arbetar även 20% för kommunen för att utvecklas det pedagogiska IT-arbetet i grundskolan. Ett arbete som nu gör att vi har G Suite och chromebooks med mera. Det nya projektet som vi är med och driver är digitaliseringen för rektorer.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– För mig handlar det om att förbereda eleverna inför framtiden. Idag ska en jobbansökan lämnas in digitalt, de betalar räkningarna digitalt osv. Därför måste vi i skolan förbereda eleverna för sin kommande vardag. Det gör vi genom att arbeta aktivt med IT på det sätt som passar eleverna där de är idag. De kan även färdighetsträna och vara aktiv i den miljö eleverna redan är aktiva i vilket gör att det känns viktigt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker att det kan ta tid, men det ger eleverna så mycket mera att det är värt den tiden. Så fort man kommit in i verktygen man vill använda sparar man tid för att det sitter i ryggmärgen. Att alltid ha möjligheterna att läsa och ge formativ bedömning när det passar mig utan att samla in böcker har varit en stor. Att kunna nå omvärlden och fundera kring det har också utvecklat både mig själv och eleverna.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir ingen större förändring då jag tycker det redan är något vi kommit igång med. Det är bra att trycka på att det är en viktig del som man inte får tappa bort i dagens samhälle. Att förstå hur det digitala styr oss och hur mycket vi kan ta del av och välja vad vi tar del av är en viktigare fråga än någonsin med det informationsflödet vi har idag.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Att träna och ta del av begrepp i många ämnen är någonting som eleverna spontant inte tycker är det roligaste, men att använda sig av Quizlet och Quizlet Live är fantastiskt. Elevernas glädje och arbetsinsats för att “vinna” mot sig själv eller läraren i begrepp är otroligt.