2017

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

vinnare Guldäpplet 2017
Stockholm

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm är vinnare av Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg tilldelas Guldäpplet 2017 för sitt gemensamma arbete att med stöd av IT-verktyg skapa nya lärandesituationer
för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

Läs mer:
Skräddarsydd utbildning i programmering för skolans alla lärare, intervju med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Lyssna:
Guldäpplepodden med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

 

Carl Heath

Guldäpplejuryns särskilda pris 2017
Göteborg

Presentation

Presentation av Carl Heath

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Juryns motivering: ”För att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.
Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola

Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också, intervju med Carl Heath

Emma Nääs

2:a pris Guldäpplet 2017
Essunga

Presentation

Presentation av Emma Nääs

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, andrapristagare Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
För sitt nytänkande, innovativa, digitala och globala arbetssätt som gör hennes elever väl förberedda att använda engelska i alla sammanhang i skolan och utanför. Hennes elever får vara med där det händer och möta människor från hela världen. Hon öppnar upp klassrummet och visar att det går att jobba globalt även om man finns på en liten skola, på en liten ort.

Läs mer:
Levande språkundervisning hämtar in världen i elevernas vardag, intervju med Emma Nääs

Lyssna:
Guldäpplepodden med Emma Nääs

Hans Gustavsson

2:a pris Guldäpplet 2017
Kalmar

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, är andrapristagare i Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Hans Gustavsson tilldelas andra pris i Guldäpplet 2017  att ambitiöst och professionellt ta sig an möjligheterna som skapas genom användning av digitala resurser i undervisningen. Han har med nyfikenhet undersökt och utprövat olika former att på ett för eleverna givande sätt föra in digitala verktyg i undervisningen, inte minst med målet att öka elevernas motivation och att inkludera alla.

Läs mer:
Bakverk, datorer och relationer i fokus för bagerilärare, intervju med Hans Gustavsson

Lyssna:
Guldäpplepodden med Hans Gustavsson

2016

Per Ahlkvist och Martin Löfgren

2:a pris Guldäpplet 2016
Karlshamn

Presentation

Presentation av Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, utsågs till andrapristagare i Guldäpplet 2016.

Juryns motivering:
De båda har tillsammans på ett innovativt sätt utvecklat arbetet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag med en metod för undersökande arbete, analys och diskussion med moderna verktyg. Det bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera ståndpunkter, underbygga dem och argumentera kring dem med respekt för varandra. Eleverna lär av varandra och lär sig värdera och diskutera olika åsikter på ett smart och innovativt sätt.”

Läs mer:
– Vi har lärt oss att det är när motståndet finns som lärandet sker, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Dialog i stället för debatt – ett lyft för viktiga samtal, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren i samband med deras nominering till Guldäpplet 2015

Jonas Hall

vinnare Guldäpplet 2016
Norrtälje

Presentation

Presentation av Jonas Hall

Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje, vinnare av Guldäpplet 2016.

Juryns notivering:
Jonas Hall mottar första pris för sitt arbete med att utveckla och utmana elevernas förmåga att experimentera med matematikens objekt som tal, figurer och relationer och tränga in i dessas natur med djupare förståelse och bättre resultat som mål. Jonas Hall bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring didaktik och matematik i sociala medier och genom föreläsningar och användargrupper och för resonemang med kollegor på den egna skolan liksom med kollegor inom och utom landet

Läs mer:
– Datorn beräknar och människan ägnar sig åt tänkandet, intervju med Jonas Hall

Anna Kaya och Hülya Basaran

Guldäpplejuryns särskilda pris 2016

Presentation

Presentation av Anna Kaya och Hülya Basaran

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst är mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.

Juryns motivering:
Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar. De visar hur skolan kan öppna dörrar för elever, erbjuda individanpassad undervisning med stöd av digitala verktyg och effektiva redskap för dialog med hem och omvärld. Det här är arbetssätt som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar. Anna Kaya och Hülya Basaran har bidragit till utvecklingen i hela landet genom att sprida sina erfarenheter via föreläsningar, blogg och sociala medier liksom i bokform.

Anna Kaya, projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och tidigare lärare i Rinkeby och Märsta belönas för sitt tongivande och långvariga engagemang för att med eleven i centrum lyfta språkutvecklande arbete, kollegialt lärande och tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Anna Kaya har bidragit till att lyfta frågor kring skolutveckling, språkutveckling och nyanländas rättigheter i många olika forum.

Hülya Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst, tidigare förstelärare på mottagningsenheten i Trollhättan. Hülya Basaran belönas för sitt nydanade sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever. Hon ger eleverna möjlighet att lyckas i klassrummet där de digitala verktygen och resurserna både stöder elevernas lärande och öppnar för samspel med familj, släkt och omvärld. Hülya Basaran verkar i ett brett kollegialt forum där hon inspirerat många.


Anton Fagergren

2:a pris Guldäpplet 2016
Västerås

Presentation

Presentation av Anton Fagergren

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, utsågs tillandrapristagare i Guldäpplet 2016.

Juryns motivering:
Anton Fagergren har som en av lärcoacherna i Västerås förskolor arbetat inspirerande och nydanande med att ge barn nya lärverktyg. Han bidrar till att kollegor, barn och målsmän får nya verktyg för att dokumentera och synliggöra, dela och reflektera kring upplevelser och erfarenheter. Med ett starkt engagemang, pedagogisk variation och ny teknik visar Anton Fagergren på nya vägar för förskolan i en digitaliserad tid.

Läs mer:
Jag gillar att ha många bollar i luften, intervju med Anton Fagergren

2015

Cecilia Johansson

vinnare av Guldäpplet 2015
Sollentuna

Presentation

Presentation av Cecilia Johansson

Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia, vinnare av Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Cecilia hittar nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och för resonemang med kollegor på den egna skolan och i kommunen liksom med kollegor i hela landet kring sina iakttagelser och slutsatser.”

Läs mer:
Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen, intervju med Cecilia Johansson