2022

Martin Howe

2:a pris Guldäpplet 2022
Borlänge

Presentation

Presentation av Martin Howe

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor.

Juryns motivering:
”För ett arbete med en vilja och ett driv att utveckla och anpassa digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Martin bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt och har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.”

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Guldäpplejuryns särskilda pris 2022

Presentation

Presentation av IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

IKT-nätverket för förskolan, Södertälje kommun

Juryns motivering:

”För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. Den gemensamma grunden för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger stöd till all personal i kommunens förskolor. Den visar hur de digitala verktygen gör nytta i förskolans lärmiljöer med målet att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.”

2021

Ulrica Elisson Grane

vinnare av Guldäpplet 2021
Leksand

Presentation

Presentation av Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand.

Juryns motivering:

”För ett fokus på att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. med ett klassrum där både miljö och undervisning är genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor och är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.”

Intervju med Ulrica Elisson Grane i samband med nomineringen till Guldäpplet.

Ulrica medverkade i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.i ett samtal med Åke Grönlund, professor Örebro universitet: Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

 

Helen Larsson

2:a pris Guldäpplet 2021
Jönköping

Presentation

Presentation av Helen Larsson

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping

Juryns motivering:

”För sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, genom vilket hon utvecklar undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin ”IT-terapi” där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar hon starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt”

Intervju med Helen Larsson i samband med nomineringen till Guldäpplet

 

Karolin Wagner

2:a pris Guldäpplet 2021
Landskrona

Presentation

Presentation av Karolin Wagner

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, andrapristagare Guldäpplet 2021

Juryns motivering:
”Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för Karolin, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande. ”

Intervju med Karolin Wagner i samband med nomineringen till Guldäpplet

Team från Dragonskolan

Hedersomnämnande Guldäpplet 2021
Umeå

Presentation

Presentation av Team från Dragonskolan

Foto från vänster: Pernilla Nordlund, Niclas Lind, Erik Jönsson, Jennifer Hedström, Anneli Andersson, Sofia Johansson och Erik Forssell. Foto: Fredrik Larsson

 

Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog och lärarna Erik Forssell, Pernilla Nordlund, Anneli Andersson, Sofia Johansson, Erik Jönsson. Dragonskolan i Umeå tilldelades ett hedersomnämnande av Guldäpplets jury.

Juryns motivering:
”för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog, För eleverna har den gemensamma nämnaren varit att de inom olika ämnen arbetar med skarpa uppdrag med praktikanknytning, i samverkan med närsamhället, vilket bidragit till motivation och lärande. Mycket  publiceras i en plattform, iMitten, som vuxit ur ett elevprojekt och vidareutvecklats i praktiskt bruk och i samspel mellan arbetsliv, elever och lärare. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.”

Läs också: Hedersomnämnande till team från Dragonskolan i Umeå

Intervjuer med lärarna i samband med nomineringen till Guldäpplet 2021:
Erik Forsell
Pernilla Nordlund
Anneli Andersson
Sofia Johansson
Erik Jönsson

Guldäpplets forskardialog
Teamet från Dragonskolan presenterade sitt sätt att arbeta vid Guläpplets forskardialog i november 2021.
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

2020

Emelie Hahn

vinnare av Guldäpplet 2020
Uppsala

Presentation

Presentation av Emelie Hahn

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. 

Juryns motivering:
”För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.

Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.”  

Guldäpplets forskardialog
Emelie presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.
Tema: Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter
Se webbinariet i efterhand

Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnert

2:a pris Guldäpplet 2020
Karlshamn

Presentation

Presentation av Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnert

Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK och Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn.

Juryns motivering:
”Med ett innovativt sätt att arbeta nära lokalsamhället, såsom modellbygge i 3D av Karlshamn utvecklat till ett demokratiprojekt, motiverar de eleverna till kunskap om teknik och samhälle – på riktigt.

Professionella digitala verktyg, ritverktyg och 3D-skrivare används på ett genomtänkt sätt. Med utrymme för kreativa processer blir fler flickor intresserade av teknikämnet. Deras ämnesöverskridande arbetssätt har fått spridning i skolan och delats nationellt och även internationellt.”

Guldäpplets forskardialog
Mia och Pernilla presenterade sitt arbete vid Guldäpplets forskardialog i december 2020.
Tema: Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande projekt
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

2:a pristagare Guldäpplet 2020
Västerås

Presentation

Presentation av Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås.

Juryns motivering:
”Med barnkonventionen och läroplanen i ryggen kombinerar de drama, musik och dans, när de tar upp stora som små frågor tillsammans med hela barngruppen.

De skapar inspirerande och lustfyllda lärmiljöer där det digitala ger utrymme för barnens nyfikenhet och förstärker både lek och lärande. Barnen upptäcker, utforskar, laborerar, tränar, diskuterar, analyserar, jämför och värderar. Frågor och källkritik får plats även bland de allra yngsta. Med ett aktivt arbete lokalt liksom i olika nätkanaler sprids deras arbetssätt.”

På Guldäpplets dag, i samband med prisutdelningen av Guldäpplet, presenterade Linda och Sara sitt arbete, och därefter hade de en dialog med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet. Linda och Sara presenteras av Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet och medlem av Guldäpplets jury.

Linda och Sara medverkade i Guldäpplets forskardialog hösten 2020 i ett samtal med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet: Lek, lärande och digitala verktyg – små röster och stora frågor